top of page

Termenii și condiții

Convenție contractuală privind termenii și condițiile de furnizare și utilizare a serviciilor oferite prin intermediul paginii de Internet

1. Preambul

1. Prezenta convenție contractuală reglementează termenii și condițiile în conformitate cu care se desfășoară relațiile între prestator și utilizator.

2. În cadrul prezentei convenții contractuale noțiunile utilizate au următoarele semnificații:

1. prestator – este lucrarineplagiate.com/, persoană juridică cu naționalitate română.

2. pagina de Internet – este platforma prin intermediul căreia prestatorul oferă servicii și informații utilizatorului;

3. termenii și condițiile – reprezintă regulile în conformitate cu care se poate realiza accesarea, furnizarea și utilizarea serviciilor și informațiilor oferite prin pagina de Internet;

4. utilizator – este orice persoană fizică care apelează sau intră pe pagina de Internet și/sau alege să folosească serviciile sau informațiile oferite prin intermediul acesteia;

5. servicii și informații – reprezintă orice serviciu sau informație oferită sau făcută disponibilă pe pagina de Internet în vederea ghidării și/sau asistării utilizatorului;

6. accesarea paginii de Internet – reprezintă operațiunea de apelare a serviciilor și informațiilor făcute disponibile prin pagina de Internet;

7. utilizarea serviciilor paginii de Internet – este operațiunea de folosire a serviciilor și informațiilor oferite de către pagina de Internet;

8. cont utilizator – reprezintă un ansamblu de atribute specifice utilizatorului grupate într-o secțiune a paginii de Internet dedicată și accesibilă acestuia;

9. tarife pentru utilizarea informațiilor și serviciilor oferite prin intermediul paginii de Internet – reprezintă prețul pe care utilizatorul trebuie să-l plătească pentru accesarea, utilizare și crearea unui cont pe pagina de Internet;

10. convenție contractuală între prestator și utilizator – reprezintă actul care consacră acordul de voință al prestatorului și al utilizatorului în sensul furnizării de primul către secundul de servicii și materiale informative/documentare. Convenția contractuală între prestator și utilizator poate îmbrăca și o formă scrisă distinctă de prezentele termeni și condiții. În situația în care o astfel de formă nu se concretizează, acceptarea de către utilizator a prezentelor termeni și condiții reprezintă manifestarea de voință suficientă din partea ambelor părți pentru încheierea convenției contractuale între prestator și utilizator în conformitate cu prevederile Legii 365/2002 privind comerțul electronic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Într-o astfel de situație termenii și condițiile reprezintă conținutul convenției contractuale între prestator și utilizator.
 

2. Acceptarea termenilor și condițiilor

2.1. Prin accesarea paginii de Internet, utilizarea serviciilor paginii de Internet sau crearea unui cont pe pagina de Internet, utilizatorii acceptă în mod implicit și sunt de acord să se supună în întregime termenilor și condițiilor. Orice alte eventuale acorduri sau promisiuni verbale sau scrise anterioare între utilizator și furnizor sunt înlocuite prin prevederile termenilor și condițiilor. Utilizatorii acceptă în mod expres că simpla utilizare sau accesare a serviciilor și/sau informațiilor oferite de pagina de Internet semnifică acceptarea deplină, în întregime și necondiționată a tuturor termenilor și condițiilor și a oricăror modificări ale acestora. Utilizatorul care nu este de acord sau nu acceptă termenii și condițiile va trebui să părăsească de îndată pagină de Internet fără a uza în orice mod de informațiile și serviciile oferite de aceasta.

2.2. Prin continuarea folosirii serviciilor și informațiilor oferite de pagina de Internet, utilizatorul declară că a citit, a înțeles și este de acord cu termenii și condițiile.

2.3. De asemenea, prin continuarea folosirii serviciilor și informațiilor oferite de pagina de Internet, utilizatorul afirmă pe proprie răspundere că este major (are 18 ani împliniți) și că îndeplinește condițiile legale pentru a fi parte a unui contract.

2.4. Acceptarea termenilor și condițiilor în modul arătat în alineatele anterioare are semnificația exprimării acordului utilizatorului pentru încheierea convenției contractuale dintre prestator și utilizator.

2.5. În situația în care termenii și condițiile vor reprezenta convenția între prestator și utilizator acordul privind încheierea în mod valabil a acesteia se va considera dat:

(I) de către prestator când acesta comunică utilizatorului tariful pentru serviciile și informațiile solicitate de acesta din urmă.

(II) de către utilizator când acesta confirmă în scris că este de acord cu tariful propus de către prestator pentru serviciile și informațiile solicitate.

2.6. Utilizatorul care accesează pagina de Internet în calitate de reprezentant al unei persoane juridice înțelege că acceptă termenii și condițiile în nume propriu și pentru persoana juridică sau încheie convenția dintre prestator și utilizator în numele și pentru persoana juridică.

2.7. Prin acceptarea termenilor si condiții utilizatorul consimte asupra respectării acestora precum si a normelor legale în vigoare, respectiv cele prevăzute de art. 259 din legea 199/2023 – Legea educației.

2.8 Prin acceptarea termenilor și conditiilor prezentate pe site, utilizatorul a luat la cunoștință, a înțeles și a acceptat faptul că prezenta convenție contractuală precum și serviciile furnizate de către prestastator sunt guvernate și se încadrează în prevederile dispozițiilor art.16, lit.m din OUG 34/2014 modificată și republicată (face excepție de la dreptul de retragere – furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un support material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat la cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere).
 

3. Descrierea serviciilor

3.1. Pagina de Internet reprezintă o platformă online prin care se furnizează utilizatorilor servicii și materiale informative/documentare pe diferite teme sau se furnizează o sinteză a unor materiale informative/documentare pe baza unor solicitări exprese și specifice ale utilizatorilor.

3.2. Materialele informative/documentare oferite de către pagina de Internet nu reprezintă lucrări științifice pe care utilizatorii să le prezinte sau să le întocmească pentru o terță persoană, ori trebuie să le publice sau să le înmâneze unei terțe persoane. Ele au doar caracter orientativ (informativ) și trebuie să servească utilizatorilor doar în scopul de a-i îndruma și a-i ajuta în scop personal.

3.3. Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că toate serviciile și materialele informative/documentare oferite de pagina de Internet, nu pot fi folosite în mod direct, ca și lucrări științifice, în relația cu terții, în fața cărora acestea ar trebui prezentate, la care ar trebui depuse, înmânate sau publicate.

3.4. Încălcarea clauzei arătate la punctul anterior atrage încetarea convenției între prestator și utilizatori în condițiile prezentelor termeni și condiții și înlătură orice fel de răspundere din partea prestatorului față de utilizatori sau față de orice altă persoană cu care utilizatorul interacționează prin folosirea în mod direct a serviciilor sau a materiale informative/documentare furnizate de prestator.

3.5 Materiale informative/documentare oferite de către pagina de Internet au ca scop doar citirea lor completă de către utilizator și prin urmare serviciul se considera consumat în totalitate odată ce utilizatorul a primit și a putut citi complet materialele informative/documentare elaborate și transmise de către prestator.
 

4. Tarifele percepute

4.1. Pentru serviciile si materialele informative/documentare oferite de către prestator prin intermediul paginii de Internet se va percepe un preț care va fi negociat de către părți în funcție de complexitatea și de timpul estimat a fi dedicat satisfacerii nevoilor utilizatorului.

4.2. La data comunicării informațiilor sau serviciilor solicitate utilizatorul se obligă să achite tariful.

4.4. Sub nicio formă serviciile si materialele informative/documentare oferite de către prestator nu vor fi comunicate sau predate către utilizatori înainte de plata de către aceștia în mod complet a tarifului.

4.5. Tarifele (taxele) menționate în convenția dintre prestator și utilizator sau în orice acte în legătura cu aceasta nu includ taxa pe valoarea adăugată aferenta acestora, cu excepția cazului în care este indicat contrariul.
 

5. Drepturi și obligații cu privire la conținutul paginii de Internet și la informațiile și serviciile furnizate

5.1. Pagina de Internet se angajează să ofere utilizatorilor servicii și material informative/documentare cât mai corecte din punct de vedere științific având în vedere solicitările și specificațiile utilizatorilor.

5.2. În scopul furnizării unor servicii și informații de calitate și complete prestatorul încurajează utilizatorul să citească cu atenție toate informațiile făcute disponibile de primul prin intermediul paginii de Internet.

5.3. Utilizatorul nu are dreptul de a redistribui sau vinde serviciile și materialele informative/documentare oferite prin intermediul paginii de Internet ori de a le folosi în alt scop decât cel informativ/orientativ/documentar.

5.4. Toate informațiile conținute în cuprinsul paginii de Internet sunt proprietatea prestatorului, care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura paginii de Internet în orice moment și fără nici o informare prealabila.

5.5. Întregul conținut al paginii de Internet este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea paginii de Internet sunt deținute de prestator. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului paginii de Internet în orice scop fără confirmarea scrisă din partea prestatorului.

5.6. Accesul la pagina de Internet, în vederea informării utilizatorilor cu privire la informațiile și serviciile oferite de prestator și la modul în care pot avea acces la ele, este gratuită și are scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi ceea ce doresc în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor și necesităților fiecăruia.

5.7. Utilizatorii înțeleg faptul că au dreptul și își asumă obligația de a folosi informațiile și serviciile oferite de pagina de Internet sau prin intermediul paginii de Internet numai în scopuri legale.

5.8. Prestatorul nu este răspunzător pentru acțiunile utilizatorilor care încalcă normele legale în vigoare privitoare la plagiat, drepturi de autor sau altele asemenea. În acest sens utilizatorul își asumă faptul că are cunoștință despre prevederile art.259 din legea 199/2023 – Legea educației - și își asumă obligația de a respecta prevederile acesteia, in sensul de a nu folosi informațiile și serviciile oferite de prestator în vederea falsificării calității de autor sau însușirii calității de autor pentru lucrări științifice, referate, lucrări pentru examenele de evaluare pe parcursul anilor de studio, precum și lucrări de finalizare a studiilor universitare de licență, masterat și/sau doctorat.

5.9. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere prestatorul și să nu demareze niciun demers judiciar împotriva acestuia atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, ca urmare a utilizării serviciului, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a termenilor și condițiilor.

5.10. Utilizatorilor le este interzis să folosească programe informatice automate, roboți sau spideri pentru a scana baza de date a paginii de Internet.

5.11. Pagina de Internet nu conține materiale cu copyright sau secrete profesionale. Termenii și condițiile nu garantează niciunui utilizator niciun drept pentru patente, copyright, mărci înregistrate, nume de domenii sau orice alte drepturi, funcții ale paginii de Internet.

5.12. Responsabilitatea pentru toate conținuturile care sunt publicate sau transmise de către utilizatori în cadrul paginii de Internet aparține exclusiv și în totalitate utilizatorului de la care provine conținutul. Este interzisă transmiterea conținuturilor pentru a căror publicare utilizatorul nu este îndreptățit.

5.13. Conținuturile care sunt puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul paginii de Internet servesc exclusiv ca bibliografie, sursa de documentare și exemplu de cercetare în scop informativ. În acest scop, utilizatorii înțeleg că trebuie să citeze în lucrările științifice realizate de ei orice sursă bibliografică utilizată, de care au luat la cunoștință prin intermediul serviciilor și informațiilor oferite prin intermediul paginii de Internet de către prestator. Serviciile și informațiile prestate/oferite de către prestator pot fi utilizate pentru uz propriu de către utilizatori și numai în scop de documentare și nu sunt destinate să înlocuiască documente sau părți din documente ce vor fi susținute/prezentate în fața unor terțe persoane sau pentru promovarea unui examen de orice natură.

5.14. În urma inspecției tehnice a serviciilor și informațiilor prestate/oferite de către prestator fie prin vizionarea proiectului la intalnire, fie prin vizionarea cuprinsului lucrarii pe internet utilizatorul acceptă din punct de vedere calitativ, tehnic și dotări în condițiile ”așa cum este” respectiv ”văzut și acceptat” și se angajează să nu facă nicio opoziție sau reclamație privitoare la calitatea conținutului sau de orice alta natură.

5.15 Utilizatorul accepta caracterul subiectiv al serviciului oferit si posibilitatea ca acesta să nu îndeplineasca cerintele sale și nu poate cere refacerea proiectului sau returnarea sumei de bani oferite odată ce plata a fost efectuată, acest produs incadrându-se în categoria produselor exceptate de la dreptul de retragere conform dispozițiilor art.16, lit.m din OUG 34/2014 modificată și republicată.

5.16 Utilizatorul accepta proiectul în forma trimisă de prestator chiar daca nu respecta cerințele sale specifice sau termenii de execuție agreați, acceptând faptul că prestatorul poate modifica de unul singur specificațiile proiectului pe parcursul elaborării sale din raționamente proprii.

5.17 Utilizatorul întelege si acceptă faptul că modificarea proiectului, dacă acest lucru a fost agreat inițial, se va face doar dupa achitarea integrală a acestuia.

5.18 Utilizatorul acceptă că poate cere modificarea/completarea materialelor primite doar în primele 7 zile calendaristice de la momentul primirii proiectului, o singura dată. În caz contrar prestatorul va refuza completarea/modificarea respectivelor materiale.

5.19 Utilizatorul acceptă că modificarile/completările reprezintă opera subiectivă a prestatorului si după efectuarea modificarilor/completărilor acestea pot să nu îndeplinească cerințele acestuia.

5.20 Utilizatorul accepta ca modificările/completările cerute au un caracter consultativ. Modificarile sunt un avantaj pe care prestatorul îl oferă clienților și nu o obligație.

5.21 Prestatorul poate să refuze orice modificare/completare dacă nu o considera necesară din punctul său personal de vedere.

5.22 Prestatorul poate renunța la realizarea modificărilor/completărilor în urma informațiilor obținute pe parcursul elaborării acestora, dacă realizează că din diferite motive acestea nu mai pot fi efectuate.

5.22 Odată cu acceptarea de către prestator de realizare a unor modificări/completări ale marialului informativ/documentar livrat, utilizatorul acceptă că durata de modificare/completare a acestora nu are o limita de timp si că procesul de modificare/completare se poate întinde pe o durată nedeterminată, mai mare decat cea necesară pentru realizarea materialului informativ/documentar initial.
 

6. Drepturile și obligațiile prestatorului și ale utilizatorului.

6.1. Prestatorul are următoarele obligații:

(I) Ulterior momentului stabilirii cuantumului tarifului pentru serviciile și informațiile solicitate de către utilizator, prestatorul are obligația de a stabili împreună cu utilizatorul detaliile de execuție și să înștiințeze utilizatorul cu privire la termenul de livrare.

(II) În cazul în care din motive independente de voința sa serviciile nu pot fi livrate în termenul, cantitatea sau calitatea stabilitate, prestatorul va informa utilizatorul cu privire la acest aspect și îl va ține la curent cu stadiul execuției.

(III) Prestatorul poate prelungi termenul de execuție din raționamente proprii dar este obligat să îl înștiințeze pe utilizator cu privire la prelungirea acestui termen.

6.2. Prestatorul are următoarele drepturi:

(I) Prestatorul are dreptul de a încasa de la utilizator cuantumul întreg al tarifului negociat la momentul predării către acesta a serviciilor și informațiilor solicitate la termenul, în cantitatea sau în condițiile stabilite.

(II) Prestatorul are dreptul de a fi informat de către utilizator din timp cu privire la orice situație care ar putea întârzia executarea de către acesta din urmă a obligaților asumate față de prestator.

6.3. Utilizatorul are următoarele obligații:

(I) Utilizatorul are posibilitatea să confirme calitatea serviciilor și informațiilor prestate/oferite de către prestator oricând după recepționarea unui “preview” sau după vizionarea materialelor la o întalnire cu un reprezentant al prestatorului. Serviciile și materialele informative/documentare se consideră recepționate de către utilizator la momentul trimiterii acestora de la prestator prin poșta electronică.

(II) Confirmarea de către utilizator a calității și cantității serviciilor și a materialelor informative/documentare furnizate de către prestator după recepționarea unui “preview” sau după vizionarea acestora la o întâlnire cu un reprezentant al prestatorului si trimiterea prin posta electronică a materialelor informative/documentare de către prestator conduce la finalizarea convenției încheiate între aceștia cu consecința descărcării prestatorului de orice obligație a avut către utilizator în temeiul său.

(III) Finalizarea tranzacției nu poate avea loc în niciun mod decât ulterior îndeplinirii de către utilizator a obligației de a achita tariful către prestator.

(IV) Utilizatorul nu poate reclama niciun viciu după recepționarea serviciilor și a materialelor informative/documentare, având în vedere ca serviciul este subiectiv si perisabil, acestea considerandu-se automat ca fiind declarate conforme în mod tacit de către utilizator.

(V) Utilizatorul va garanta și apăra prestatorul, pe angajații, pe reprezentanții, pe agenții, pe administratorii și pe afiliații săi de orice pierderi, daune, procese de instanță, costuri și penalități (incluzând costuri de judecată și onorariile avocaților) în conexiune cu orice reclamație, acțiune sau altă procedură adusă împotriva prestatorului, chiar și dacă acestea pornesc de la:

(a) orice eroare a unei reprezentări, garanții, convenții sau înțelegeri a utilizatorului, conform cu această înțelegere;

(b) oferirea de servicii din partea prestatorului către orice terță parte, indiferent dacă această terță parte este sau nu utilizator;

(c) orice conținut postat de prestator de pagina de Internet.

(VI) Utilizatorii se obligă să nu invoce, ca temei al încălcării termenilor și condițiilor sau a utilizării cu rea-credință a serviciilor și informațiilor obținute de la prestator, un interes public sau un orice alt concept similar.

(VII) Utilizatorul înțelege și se obligă să nu publice sau să distribuie prin mass-media sau alte mijloace de comunicare (care includ dar nu exclud orice altă modalitate de acest gen: forumuri, grupuri web, poștă electronică, buletine electronice, presă scrisă sau electronică, radio, televiziune, etc.) în format audio, video, electronic sau în orice altă variantă, fără acordul scris al prestatorului, nicio parte a conținutului paginii de Internet sau a corespondenței de orice fel purtate cu prestatorul.

(VIII) Utilizatorul se obligă să răspundă în termen de maxim 48 de ore la orice solicitare a prestatorului în vederea realizării obiectului convenției.

(IX) Utilizatorul are obligația de a respecta normele legale in vigoare și de a nu-și însuși calitatea de autor în fața unei terțe persoane.

6.4. Utilizatorul are următoarele drepturi:

(I) Utilizatorul are dreptul de a primi de la prestator serviciile și materialele informative/documentare solicitate în cantitatea și la termenul stabilit cat timp prestatorul nu a modificat termenul.

(II) Utilizatorul, dacă consideră necesar, are posibilitatea de a solicita prestatorului, după recepționarea unui “preview” al întregului conținut al materialelor informative/documentare, părți din acestea în format editabil (3-5 pagini), pentru a putea constata și aprecia într-o mai mare măsură calitatea materialului informativ elaborat de către prestator.
 

7. Răspunderi

7.1. Conținutul informațiilor se refera la descrierea într-un anumit grad de detaliere a informațiilor și serviciilor oferite de prestator.

7.2. Prestatorul nu va acorda nicio garanție referitoare la:

· evitarea folosirii anevoioase sau întreruperii în utilizare a paginii de Internet;

· neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea paginii de Internet;

· inexistența pe pagina de Internet a virusurilor sau a altor elemente care ar putea dăuna utilizatorilor;

7.3. Prestatorul nu poate fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea paginii de Internet.

7.4. Prestatorul nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al materialelor informative/documentare și a serviciilor oferite, acestea având un carater subiectiv și interpretabil. De asemenea, prestatorul nu își asumă faptul că srviciile și materialele informative/documentare oferite utilizatorului vor acoperi nevoile și așteptările utilizatorului, acestea având doar un rol informativ.

7.5. În sensul celor arătate mai sus prestatorul nu își asumă nicio obligație de rezultat față de utilizator cu privire la conformitatea materialelor informative/documentare și serviciilor oferite cu așteptările utilizatorului sau ale unei terțe persoane. Prestatorul exclude în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daune suferite ca urmare a utilizării materialelor informative/documentare de către utilizator în alt scop decât cel informative/documentar.

7.6. Forța majoră și cazul fortuit reprezintă situații care înlătură răspunderea părții afectate de acestea numai dacă au fost notificate celeilalte părți în termen de maxim 2 zile de la producere sau de la încetare.

7.7. Prestatorul nu poate garanta că funcționarea paginii de internet nu va fi întreruptă sau va fi complet securizată sau fără nicio eroare. Astfel de situații vor fi asimilate forței majore și vor exonera în totalitate pe prestator de răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate sau pentru încetări ale eventualele conturi ale utilizatorilor.

7.8. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau înceta, temporar sau permanent serviciile oferite prin intermediul paginii de Internet cu sau fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. Utilizatorii acceptă ca prestatorul să nu fie considerat responsabil pentru orice modificare sau pentru încetarea serviciilor oferite prin pagina de Internet.

7.9. Urmare accesării și utilizării paginii de Internet și a serviciilor și informațiilor oferite prin aceasta utilizatorul este de acord în mod explicit:

A. că nu va folosi pagina de Internet și niciunul din serviciile și informațiile prestate/oferite de prestator în alte scopuri decât cele permise prin intermediul termenilor și condițiilor;

B. să renunțe la formularea și exercitarea oricăror acțiuni și/sau pretenții, explicite sau implicite, față de prestator, administratorii, angajații sau agenții săi;

C. să apere prestatorul și să-l susțină pe acesta ca nefiind răspunzător cu privire la orice pretenții, revendicări, reclamații, daune, obligații, pierderi, costuri, datorii sau cereri provenite din accesarea și utilizarea paginii de Internet sau încălcarea de către utilizator a oricăror termeni și condiții.

7.10. Utilizatorul declară că accesează și utilizează pagina de Internet și serviciile și informațiile oferite/prestate de către prestator cu bună credință și numai cu intenția de a respecta termenii și condițiile. Orice utilizare în alte scopuri decât cele permise în termenii și condițiile de utilizare va fi considerat un act de rea-credință din partea utilizatorului.

7.11. Prestatorul nu garantează găzduirea pe perioadă nelimitată a conținuturilor postate de utilizatori pe pagina de Internet.

7.12. Prestatorul nu garantează crearea de copii de siguranță pentru fișierele postate de utilizatori pe pagina de Internet.

7.13. Prestatorul nu garantează înlăturarea de pe pagina de Internet a tuturor fișierelor, mesajele sau altor materiale și conținuturi ale utilizatorilor ulterior considerării ca finalizate a convenției dintre prestator și utilizator.

7.14. În măsura posibilităților prestatorul va trimite utilizatorului un raport procentual cu privire la sursele care au stat la baza realizări materialelor informative/documentare furnizate.

7.15 Datorită subiectivității cât si surselor utilizate pentru realizarea materialelor funizate către utilizator, prestatorul nu își asuma autenticitatea, originalitatea și corectitudinea acestora.

7.16 Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că materialele informative/documentare oferite de către pagina de Internet nu sunt originale, acestea fiind realizate prin intermediul unor surse deschise și conțin în parte sau complet surse de pe internet. Materialele informative/documentare utilizate și oferite sunt analizate prin programul propriu de analiza, astfel încât la o verificare simplă cu programul folosit de pagina de internet de verificare a provenienței și originalității, programul le consideră originale într-o mai mica sau mai mare masură.

7.17. În situația realizării mai multor verificări ale acelorași materialele informative/documentare, în diferite momente de timp, pot exista cazuri în care coeficienții de similitudine/originalitatea pot fi diferiți de la verificare la verificare. Această situație poate fi cauzată de adăugarea unor documente/texte/resurse noi atât pe Internet cât și în baza de date a programelor de proveniență și originalitate, modificării textului verificat; diferențelor în interpretarea unor caractere, litere, cuvinte sau șiruri de litere/cuvinte; mai multor autori care expun într-o operă scrisă aceleași expresii/idei/demonstrații/date/ipoteze/teorii/rezultate/metode științifice făcând trimitere la sursele acestora.
 

8. Informațiile cu caracter personal

8.1. Când prin intermediul prezentei pagini de Internet sunt solicitate informații, aceasta operațiune are ca scop identificarea utilizatorilor sau posibilitatea ca aceștia să poată fi contactați. Acest lucru este necesar pentru realizarea scopului paginii de Internet, respectiv furnizarea de informații și servicii, îndrumarea și asistarea în vederea livrării către utilizatori a unor materiale informative/documentare cât mai apropiate și adecvate nevoilor lor.

8.2. Natura informațiilor solicitate se refera în special la date personale (nume, prenume, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează sa fie utilizate informațiile și serviciile solicitate de la prestator, dar poate include și alte informații aflate în strânsa legătură cu utilizarea informațiilor și serviciilor solicitate.

8.3. Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor paginii de Internet, informațiile solicitate prin intermediul paginii de Internet vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

8.4. Utilizatorul își asumă obligația de a furniza prestatorului informații corecte, adevărate și complete, pe care le va actualiza ori de câte ori va fi necesar, în vederea furnizării de către prestator a unor informații și servicii pertinente și utile acestuia. Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că în situația încălcării obligației de furnizare a unor informații corecte, adevărate și complete prestatorul este exonerat de orice răspundere cu privire la calitatea informațiilor și serviciilor prestate.

8.5. Prestatorul are dreptul de a divulga orice conținut, fișier, informație sau document, cu caracter personal sau nu, pentru a putea identifica o persoană atunci când legea sau organele legii, autoritățile sau orice organ guvernamental va cere acest lucru în vedere înfăptuirii actului de justiție, pentru prevenirea unei stări de pericol iminent sau în alte situații anume stabilite de lege.
 

9. Legături la alte pagini de Internet

9.1. Prezenta pagină de Internet poate conține legături sau trimiteri către alte pagini de Internet considerate de prestator ca fiind utile în legătură cu conținutul paginii de Internet și care nu se află sub controlul sau îndrumarea prestatorului. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor pagini de Internet.

9.2. Prestatorul nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe paginile de Internet ale unor terți, la care se face trimitere de pe pagina de Internet.
 

10. Informațiile oferite prin intermediul paginii de Internet

10.1. Orice persoana care vizitează pagina de Internet și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acesteia își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea acestor date și informații personale de către prestator în vederea realizării obiectului contractului încheiat cu utilizatorul și soluționarea de către prestator a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate. Prestatorul stochează informațiile cu caracter personal primite de la utilizatori pe serverul întreprinzătorului care oferă serviciul de găzduire a paginii de Internet. Durata prelucrării informațiilor cu caracter personal este egală cu durata derulării contractului între prestator și utilizator.

10.2. Prestatorul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor cu caracter personal despre care ia cunoștință în desfășurarea activității sale.

10.3. Utilizarea în continuare a paginii de Internet constituie acordul expres și neechivoc al utilizatorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 și Regulamentului 2016/679, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

10.4. Tipurile de prelucrări de data cu caracter personal efectuate de prestator sunt: stocarea, copierea (backup) și ștergerea, atunci când, indiferent de motiv, încetează colaborarea cu utilizatorii.

10.5. Datele stocate de către prestator în desfășurarea activității sale nu sunt și nu vor fi transferate către terțe persoane.
 

11. Activități ilegale

11.1. Este interzisă utilizarea în orice mod a paginii de Internet și a informațiilor și serviciilor oferite prin intermediul acesteia pentru desfășurarea oricăror activități ilegale sau care au legătură cu activități ilegale, incluzând, dar fără a se limita la furturi, amenințări sau violență, precum și orice încercare de subminare sau de provocare de pagube prestatorului, paginii de internet sau unui alt utilizator al paginii de Internet.

11.2. Utilizatorii își asumă obligația de a nu introduce orice fel de viruși pe pagina de Internet și de a se abține de la orice fel de acțiuni de tipul “flooding”, “spamming”, “mailbombing” or “crashing”, precum și de la trimiterea de mesaje nesolicitate către orice alt utilizator al paginii de Internet sau către prestator.

11.3. Este interzisă, de asemenea, folosirea de către utilizatori a oricăror dispozitive sau programe de calculator ori orice alte mijloace care pot conduce la modificarea funcționării paginii de Internet sau la împiedicarea ori tulburarea în orice mod a funcționării acesteia.

11.4. Utilizatorii își asumă obligația de a nu utiliza informațiile și serviciile oferite de pagina de Internet în orice scopuri contrare intereselor prestatorului sau prezentelor termeni și condiții.

11.5. Utilizatorii nu vor transmite prin pagina de internet niciun tip de informație ilegală, cu caracter de hărțuire, amenințătoare, defăimătoare, vulgară, obscenă, rasistă, răuvoitoare sau orice alt material de acest tip.

11.6. Informațiile și materiale informative/documentare oferite de prestator nu reprezintă lucrări științifice în sensul prevederilor art.259 din legea 199/2023 – Legea educației. În aceste condiții utilizatorii înțeleg și își asumă faptul că folosirea în mod direct a informațiilor și a materialelor informative/documentare oferite de prestator în modul arătat de textul de lege de mai sus, reprezintă o activitate ilegală de care sunt răspunzători în mod individual. Prestatorul nu are nicio responsabilitate față de utilizatori sau față de terți într-o astfel de situație, scopul punerii la dispozitție a respectivelor material fiind strict informativ și documentar, iar utilizatorii consimt asupra acestui aspect și prin agrearea prezentelor termene si condiții se obliga la respectarea masurilor legale în vigoare.

11.7. Este interzisă imprimarea, înregistrarea sau descărcarea în scop personal și necomercial și/sau comercial a paginii de Internet sau a unor părți din aceasta, chiar și cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare a documentelor și informațiilor respective.

11.8. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a conținutului paginii de Internet, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal sau cu excepția încheierii unei înțelegeri comerciale de natură contractuală între prestator și utilizator.

11.9. În cazul încălcării prevederilor arătate mai sus, prestatorul își rezervă dreptul de a suspenda/ închide conturile utilizatorilor care se fac vinovați de desfășurarea de activități ilegale și de a înceta în mod unilateral, fără notificare prealabilă, convenția încheiată între prestator și utilizator. Totodată prestatorul poate proceda la ștergerea tuturor informațiilor puse la dispoziția utilizatorului prin pagina de Internet, putând refuza în astfel de situații solicitările de returnare a tarifelor pentru informațiile și serviciile prestate deja, întrucât contul a fost suspendat/închis pentru desfășurarea de activități ilegale. Prestatorul are dreptul de a reține sumele de bani primite de la utilizator ca o reparație echitabilă pentru încălcarea prezentelor termeni și condiții.
 

12. Dreptul de a refuza furnizarea de informații și servicii.

12.1. Prestatorul își rezervă dreptul de a refuza furnizarea informațiilor și serviciilor învederate în cuprinsul paginii de Internet către orice persoana, potrivit aprecierii discreționare a prestatorului și indiferent de motiv, fără a fi ținut să justifice ori sa motiveze acest lucru.
 

13. Încetarea convenției contractuale dintre prestator și utilizator.

13.1. Convenția dintre prestator și utilizator încetează la data acceptării în mod expres sau tacit de către utilizator a serviciilor și informațiilor prestate/oferite de către prestator.

13.2. Prin acceptarea termenilor și conditiilor prezentate pe site, utilizatorul a luat la cunoștință, a înțeles și a acceptat faptul că prezenta convenție contractuală precum și serviciile furnizate de către prestastator sunt guvernate și se încadrează în prevederile dispozițiilor art.16, lit.a din OUG 34/2014 modificată și republicată (sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat la cunostință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către prestator). Prestarea completă a serviciilor este considerată atunci cănd utilizatorul a primit într-o formă editabilă întreg materialul solicitat prestatorului, iar calitatea acestuia a fost aprobată în urma examinării unui “preview” al întregului material recepționat anterior.

13.3. Convenția dintre prestator și utilizator poate înceta și înainte de momentul arătat la paragraful anterior ca urmare a intervenirii unui caz care împiedică fie pe prestator fie pe utilizator să aducă la îndeplinire obligațiile asumate. Într-o astfel de situație atât prestatorul cât și utilizatorul vor răspunde în funcție de culpa lor pentru prejudiciile cauzate celeilalte părți.

13.4. În orice situație răspunderea prestatorului pentru încetarea convenției dintre prestator și utilizator înainte de momentul arătat in Termeni și condiții nu poate depășii cuantumul tarifului achitat de utilizator până la notificarea de către prestator a motivului de încetare.

13.5. Prestatorul are dreptul să înceteze de îndată, fără preaviz și fără nici o alta formalitate, furnizarea informațiilor și serviciilor oferite prin intermediul paginii de Internet, accesul pe pagina de Internet sau la contul creat pe pagina de Internet în situația în care utilizatorul nu respectă clauzele învederate în cuprinsul prezentelor termeni și condiții.

13.6. Prestatorul poate opta și pentru avertizarea utilizatorului cu posibilitatea încetării convenției și a stopării furnizării informațiilor și serviciilor în situația în care încălcarea de către secundul a termenilor și condițiilor nu încetează de îndată.
 

14. Modificarea convenției.

14.1. Prestatorul are dreptul de a modifica fără niciun fel de preaviz sau orice altă formalitate oricare dintre prevederile termenilor și condițiilor. Orice modificare este acceptată de către utilizatorii paginii de Internet prin simpla continuare a utilizării oricărei facilități oferite de pagina de Internet sau de prin accesarea paginii de Internet sau a contului, intervenite oricând după operarea modificării.

14.2. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea paginii de Internet sau a contului.

14.3. Convențiile încheiate în temeiul termenilor și condițiilor anterior intervenirii modificării acestora, în lipsa unui act adițional expres la acesta sau a unor prevederi legale exprese contrare, rămân guvernate de termenii și condițiile în vigoare anterior intervenirii modificărilor.

14.4. Utilizatorii nu vor cesiona sau înstrăina în orice fel niciun drept sau obligație, parțial sau în totalitate, fără acordul prealabil, în scris, al prestatorului. Orice astfel de acțiune făcută fără aprobarea în scris a prestatorului va fi considerată nulă.

14.5. Prestatorul are dreptul de a cesiona convenția dintre prestator și utilizator, precum și a transfera total sau parțial drepturile și obligațiile sale menționate în aceasta, numai după obținerea acordului scris al utilizatorului că este de acord cu cesiunea sau transferul.

14.6. În situația în care prestatorul și utilizatorul sunt de acord cu privire la modificarea personalizată a termenilor și condițiilor orice modificare a acesteia trebuie să îmbrace forma scrisă și să fie acceptată prin semnare olografă de ambele părți. Orice înțelegere verbală cu privire la acest aspect se va considera nescrisă și nu va putea produce niciun fel de efecte juridice.
 

15. Divergențe.

15.1. În caz de divergență atât prestatorul cât și utilizatorul vor încerca rezolvarea acesteia pe cale amiabilă.

15.2. În situația în care soluționarea situației de divergență apărute nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile pot apela la instanțele de judecată române competente.

15.3. Termenii și condițiile sunt redactate și trebuie interpretate în conformitate cu legea română.
 

16. Prevederi finale.

16.1. Nicio parte nu va avea și nu va pretinde către terți că ar avea orice autoritate de a face declarații, reprezentări sau înțelegeri de orice fel sau să ia orice măsură prin care să implice cealaltă parte, cu excepția cazurilor în care are acordul scris al acesteia. Acest acord va trebui interpretat doar în concordanță cu legislația statului român și orice conflict legal va fi rezolvat doar în instanțele din România.

16.2. Deși prestatorul depune eforturi pentru monitorizarea conținutului mesajelor publicate pe pagina de Internet, acesta nu poate fi tras la răspundere pentru oricare dintre regulile încălcate de utilizatori.

16.3. Toate conținuturile (cum ar fi, dar fără a excepta alte asemenea: lucrările, mesaje, fișierele, informațiile, materialele și documentele, etc.) publicate în cadrul paginii de Internet sau comunicate prestatorului în cadrul corespondenței purtate de către utilizatori devin proprietatea prestatorului. Odată cu afișarea conținutului pe pagina de Internet sau cu expedierea corespondenței de către utilizator către prestator, utilizatorii transferă dreptul de proprietate intelectuală asupra conținuturilor arătate către prestator. Nu aparțin prestatorului acele conținuturi pentru care s-a indicat în mod expres un alt titular de drepturi ori un alt deținător sau o altă sursă și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de utilizatorii față de conținuturi de orice fel vizualizate sau transmise prin intermediul paginii de Internet sau față de conținutul serviciilor în general.

16.4. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, caracteristici, etc. apărute pe pagina de Internet sau în corespondența purtată cu utilizatorul. În eventualitatea în care cuantumul tarifului sau alte elemente ale ofertei de servicii și informații au fost greșit introduse în cadrul paginii de Internet sau corespondenței purtate cu utilizatorul iar ”livrarea” nu s-a efectuat încă, prestatorul își alocă dreptul de a anula livrarea și de a anunța utilizatorul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

16.5. Prestatorul nu își asumă răspunderea pentru acțiunile utilizatorilor care încalcă normele legale în vigoare, normelor privitoare la drepturile de autor, plagiat, falsificarea calității de autor și susținerea oricărui tip de examen.

16.6. Utilizatorul garantează pentru veridicitatea datelor transmise și pentru toate activitățile care survin prin accesarea paginii de Internet sau utilizarea serviciilor și informațiilor, luând la cunoștință faptul că în caz contrar falsul în declarații constituie infracțiune prevăzută și pedepsită de codul penal.

16.7. În cazul în care anumite prevederi ale termenilor și condițiilor sau ale convenției dintre prestator și utilizator se dovedesc a fi ori devin total sau parțial ineficiente, restul acestora rămâne valabile. În cazul unei astfel de situații, prestatorul va înlocui reglementarea ineficientă cu o reglementare substituită, pe cât se poate de apropiată din punct de vedere economic.

16.8. Este interzisă transmiterea conținuturilor ce conțin viruși de software sau alte informații, documente, programe, care sunt gândite și menite cu scopul de a întrerupe sau a împiedica buna funcționare a paginii de Internet.

16.9. Orice corespondență trebuie trimisă:

1. Pentru prestator la adresa și modalitățile prevăzute în secțiunea CONTACT din cadrul paginii de Internet.

2. Pentru utilizator la adresa de poștă electronică furnizată la înregistrarea pe pagina de Internet;

16.10. În cuprinsul termenilor și condițiilor, cu excepția situației în care rezultă altfel din context, cuvintele la singular includ pluralul, pluralul include singularul, genul masculin include femininul, femininul include masculinul.

16.11. Obligația de plată se consideră îndeplinită în momentul în care plata este înregistrată și se reflectă în contul bancar, respectiv plata fiind considerată efectuată în momentul în care suma achitată se reflectă ca fiind încasată în contul bancar.

bottom of page